unit-16

Unit 16

 1. host  [hoʊst]
  v.主持(节目、活动等);作为主人组织
  n.主人;大量;许多;节目主持人
 2. ghost  [goʊst]

  n.鬼;幽灵
  v.为人代笔
 3. hostile  [ˈhɑstl]

  adj.敌对的;敌方的;敌对的
 4. hostility  [hɑˈstɪləti]

  n.敌意;敌对行为
 5. hostage  [ˈhɑstɪdʒ]

  n.人质;抵押品

 1. military  [ˈmɪləteri]

  adj.军用的;军事的;军队的
 2. military intelligence :

  军事情报

 3. armed  [ɑrmd]

  adj.武装的;使用武器的

 1. native  [ˈnetɪv]

  adj.本地的;本国的;(能力或品质)生来就有的
  n.本地人;本国人
 2. alternative  [ɔlˈtɜrnətɪv]

  adj.供选择的;备选;替代的
  n.供替代的选择
 3. alternatively  [ɔlˈtɜrnətɪvli]

  adv.要不然;或者

 1. procedure  [prəˈsidʒɚ]

  n.程序;手续;步骤
 2. working procedure :

  进行程序

 3. starting procedure :

  启动程序

 4. loading procedure :

  加载程序


 1. recommend  [ˌrɛkəˈmɛnd]

  v.劝告;建议;推荐;介绍
 2. recommendation  [ˌrɛkəmɛnˈdeʃən]

  n.推荐;推荐信;建议;意见书
 3. commend  [kəˈmɛnd]

  v.推荐;表扬

 1. master  [ˈmæstə(r)]

  v.精通;掌握
  n.艺术大师;专家;能手;硕士学位;主人;雇主;老板
  adj.技术熟练的;母盘的
 2. masterpiece  [ˈmæstərpis]

  n.杰作;代表作
 3. mastery  [ˈmæstəri]

  n.精通;掌握;统治;控制
 4. be proficient in :

  熟练;精通

 5. be adept at :

  擅长

 6. be good at :

  擅长;精通


 1. pour  [pɔr, por]

  v.倾倒;倒出;倾泻;(人)大量涌人
 2. outpouring  [ˈaʊtpɔ:rɪŋ]

  n.(感情、反应等的)迸发,流出;倾泻;爆发
 3. pour into :

  (使)大量涌入


 1. strengthen  [ˈstrɛŋkθən,ˈstrɛŋ-,ˈstrɛn-]

  v.加强;巩固
 2. strength  [strɛŋkθ, strɛŋθ, strɛnθ]

  n.力量;力气;实力;长处;优点
 3. bury  [ˈbɛri]

  v.埋(葬),安葬;掩埋,隐藏;掩蔽
 4. bury one’s head in the sand :

  逃避现实;不愿面对现实


 1. celebrate  [ˈsɛləˌbret]

  v.庆祝;祝贺;歌颂;赞扬
 2. celebrity  [səˈlɛbrɪti]

  n.名人;明星;名声;名气;名誉